Ask Frontier
Kouji: Run Kouichi!
Kouichi: O-Okaay!

Kouji: Run Kouichi!

Kouichi: O-Okaay!

Takuya: *Feels like Masaru*(?)

Takuya: *Feels like Masaru*(?)

I am very sorry!

I am very sorry!

Kouji:Prepare to die, Anon…

Kouji:Prepare to die, Anon…

Hello! The askbox is now open! Feel free to ask us anything!

Hello! The askbox is now open! Feel free to ask us anything!